JUDr. Tomáš Tomaníček

JUDr. Marian Ďurana PhD.

Rozhodcovské konanie upravené zákonom č. 244/2002 Z.z. poskytuje alternatívu k súdnemu konaniu. Hlavným cieľom rozhodcovského konania je rozhodnúť spor rýchlo v zmysle platných právnych predpisov. Podnikanie a podnikateľské prostredie v Slovenskej republike je súčasťou globálnej trhovej ekonomiky, rýchlosť a spoľahlivosť riešení a rozhodnutí sú základom úspechu a presadenia sa na trhu. Veritelia si čoraz častejšie uvedomujú, že základom efektívneho uspokojenia pohľadávok je rýchlosť konania.

V rozhodcovskom konaní možno rozhodovať všetky spory a uzatvoriť dohodu o urovnaní (v zmysle § 585 Občianskeho zákonníka) vrátane sporov o určení či tu právo alebo právny vzťah je alebo nie je. Z právomoci rozhodcovského konania sú vyňaté napríklad spory týkajúce sa vzniku, zmeny alebo zániku vlastníckeho práva a iných vecných práv k nehnuteľnostiam, spory o osobnom stave, spory súvisiace s núteným výkonom rozhodnutia, spory, ktoré vzniknú v priebehu konkurzného a reštrukturalizačného konania. Spory medzi dodávateľom a spotrebiteľom vyplývajúce zo spotrebiteľskej zmluvy možno rozhodovať výlučne v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní podľa osobitného predpisu. Medzi hlavné výhody rozhodcovského konania patria najmä:

1. rýchlosť a pružnosť konania
2. rozhodcovské konanie je z hľadiska trov konania menej nákladné ako konanie pred súdom
3. jednoinštančnosť, rozhodnutie rozhodcovského súdu je konečné
4. písomnosť rozhodcovského konania

Predpokladom pre riešenie existujúcich alebo prípadných budúcich vzájomných sporov medzi účastníkmi zmluvných právnych vzťahov je existencia písomnej rozhodcovskej zmluvy. Rozhodcovskú zmluvu možno uzavrieť vo forme rozhodcovskej doložky priamo v zmluve uzavretej medzi účastníkmi, alebo ako samostatnú zmluvu.